Regulamin

Regulamin zawodów tanecznych (bitwy, turnieju) „JBL Street Dance Challenge 2”1. Organizatorem zawodów tanecznych (bitwy, turnieju) „JBL Street Dance Challenge 2” (zwanymi dalej: „Turniejem”) jest Suport sp. z o. o. sp. k. (zwana dalej: „Organizatorem”) z siedzibą w Katowicach przy ul. Pijarska 9; 40-750 Katowice.

2. W Turnieju „JBL Street Dance Challenge 2” mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. Uczestnicy Turnieju, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w Turnieju za zgodą ich przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów), wyrażoną na podstawie formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na sali.

4. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.

5. Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność

6. W Turnieju mogą wziąć udział osoby reprezentujące styl street dance (all styles).

7. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów z jego wizerunkiem nagranych w czasie eliminacji bądź finału do celów promocyjnych marki JBL.
8. Warunkiem Uczestnictwa w Turnieju jest rejestracja za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.jblstreetdance.pl do dnia 21.08.2019 r. do godziny 10:00 (Poznań) oraz do dnia 29.08.2019 do godziny 10:00 (Warszawa). Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie materiałów z wizerunkiem uczestnika do celów promocyjnych marki JBL.

9. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności w dniu eliminacji oraz finału przed rozpoczęciem Turnieju, w specjalnie wyznaczonym do tego punkcie rejestracyjnym znajdującym się na terenie odbywania się imprezy.

10. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest okazać przy rejestracji dokument ze zdjęciem stwierdzający dane osobowe, a w przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18 roku życia, również zgodę przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów), wyrażoną na podstawie formularza Załącznik Nr 1 oraz odebrać numer startowy.

11. Brak widocznego numeru podczas każdej z konkurencji może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania kolejności startowych wyznaczanych na bieżąco przez przedstawicieli Organizatora.

13. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na używanie jego wizerunku do celów promocyjnych imprezy oraz marki JBL.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Turnieju.

15. Turniej przeprowadzony jest bez podziału na płci.

16. Uczestnik może wziąć udział w Turnieju tylko jeden raz.

17. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest stawić się na miejscu odbywania się danego etapu co najmniej na 20 minut przed podaną w programie godziną rozpoczęcia. Niestawienie się według podanych powyżej zasad jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju.

18. Turniej zostanie przeprowadzony poprzez eliminacje, które odbędą się w czwartek, 22. sierpnia 2019 roku, w Poznaniu i w piątek, 30. sierpnia, w Warszawie oraz finału, który odbędzie się w sobotę, 21 września 2019 roku, we Wrocławiu.

19. Eliminacje w Poznaniu i Warszawie będą odbywały się na zasadzie prezentacji uczestników do muzyki Organizatora. Czas prezentacji do 45 sekund. Spośród uczestników eliminacji sędziowie wybiorą w sumie 8 zawodników, którzy zmierzą się ze sobą w finale we Wrocławiu.

20. Turniej oceniać będą sędziowie zaproszeni przez Organizatora. Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne.

21. Eliminacje będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów.

22. Finał będzie oceniany przez jury w składzie 3 sędziów.

23. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub uczestników w przypadku ich niestosownego zachowania w stosunku do sędziów, przedstawicieli Organizatora lub pozostałych uczestników Turnieju.

24. Zwycięstwo uczestnika Turnieju odbywa się w następujący sposób:

a) w eliminacjach sędziowie wybierają po czterech najlepszych uczestników, którzy zakwalifikowani zostaną do finału (4 zwycięzców w eliminacjach w Katowicach oraz 4 zwycięzców w eliminacjach w Warszawie).

b) na etapie finałów: poprzez uzyskanie 2 głosów sędziowskich przewagi nad przeciwnikiem (w sytuacji dwóch remisów odbędzie się dogrywka).

25. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie Turnieju.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Turnieju z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec uczestników Turnieju.

28. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.NAGRODY

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród – za zajęcie pierwszego miejsca w finale w postaci: nagrody rzeczowej, głośnika imprezowego JBL Partybox 300 Bluetooth o wartości 1999 zł. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w dniu odbywania się finału w Warszawie. Koszty związane z odprowadzeniem podatku ponosi Organizator.

2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród – za zajęcie drugiego miejsca w finale w postaci: nagrody finansowej w wysokości 1111,10 PLN (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych dziesięć groszy brutto) pomniejszona o podatek (10%), który uiszcza Organizator. Nagroda zostanie przekazana w formie przelewu w ciągu 7 dni od jej przyznania, na konto podane przez zawodnika, który zajął drugie miejsce.

3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród – za zajęcie trzeciego miejsca w finale w postaci: nagrody finansowej w wysokości 555,55 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy brutto) pomniejszona o podatek (10%), który uiszcza Organizator. Nagroda zostanie przekazana w formie przelewu w ciągu 7 dni od jej przyznania, na konto podane przez zawodnika, który zajął drugie miejsce.

4. W przypadku, gdy zwycięzcą jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nagroda zostanie przekazana zwycięzcy na podstawie zgody jego przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów), wyrażonej na podstawie formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Partnerzy
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
3,536,227
Facebook fans
5,530
Facebook fans
1,803
Facebook fans