Regulamin

Regulamin zawodów tanecznych (bitwy, turnieju) „JBL Street Dance Challenge”1. Organizatorem zawodów tanecznych (bitwy, turnieju) „JBL Street Dance Challenge” (zwanymi dalej: „Turniejem”) jest Suport sp. z o. o. sp. k. (zwana dalej: „Organizatorem”) z siedzibą w Katowicach przy al. W. Korfantego 141B; 40-154 Katowice.

2. W Turnieju „JBL Street Dance Challenge” mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. Uczestnicy Turnieju, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w Turnieju za zgodą ich przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów), wyrażoną na podstawie formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na sali.

4. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.

5. Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność

6. W Turnieju mogą wziąć udział osoby reprezentujące styl street dance (all styles).

7. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie przesłanych materiałów do celów promocyjnych marki JBL.

8. Warunkiem Uczestnictwa w Turnieju jest wysłanie zgłoszenia i filmu z prezentacją swojego tańca (maksimum 30 sekund) za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.jblstreetdance.pl do dnia 18.03.2018 r. (Katowice) oraz do dnia 08.04.2018 (Warszawa). Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przesłanych materiałów do celów promocyjnych marki JBL.

9. Spośród zarejestrowanych zgłoszeń i nadesłanych filmów jury wybierze osoby, które zaproszone zostaną na eliminacje odbywające się w Katowicach i Warszawie.

10. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności w dniu eliminacji oraz finału przed rozpoczęciem Turnieju, w specjalnie wyznaczonym do tego punkcie rejestracyjnym znajdującym się na terenie odbywania się imprezy.

11. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest okazać przy rejestracji dokument ze zdjęciem stwierdzający dane osobowe, a w przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18 roku życia, również zgodę przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów), wyrażoną na podstawie formularza Załącznik Nr 1 oraz odebrać numer startowy.

12. Brak widocznego numeru podczas każdej z konkurencji może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania kolejności startowych wyznaczanych na bieżąco przez przedstawicieli Organizatora.

14. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na używanie jego wizerunku do celów promocyjnych imprezy oraz marki JBL.

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Turnieju.

16. Turniej przeprowadzony jest bez podziału na płci.

17. Uczestnik może wziąć udział w Turnieju tylko jeden raz.

18. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest stawić się na miejscu odbywania się danego etapu co najmniej na 20 minut przed podaną w programie godziną rozpoczęcia. Niestawienie się według podanych powyżej zasad jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju.

19. Turniej zostanie przeprowadzony poprzez eliminacje, które odbędą się w sobotę, 24. marca 2018 roku, w Katowicach i 14. kwietnia w Warszawie oraz finału, który odbędzie się w sobotę, 26 maja 2018 roku, w Warszawie.

20. Eliminacje w Katowicach i Warszawie będą odbywały się na zasadzie prezentacji uczestników do muzyki Organizatora. Czas prezentacji do 45 sekund. Spośród uczestników eliminacji sędziowie wybiorą w sumie 8 zawodników, którzy zmierzą się ze sobą w finale w Warszawie.

21. Finał odbędzie się w systemie pucharowych walk 1 vs. 1. Weźmie w nich udział 8 uczestników. Obowiązuje zasada po 2 „wyjścia” na zawodnika do muzyki Organizatora. Każde „wyjście” trwa do 1 minuty.

22. Turniej oceniać będą sędziowie zaproszeni przez Organizatora. Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne.

23. Eliminacje będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów.

24. Finał będzie oceniany przez jury w składzie 3 sędziów.

25. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub uczestników w przypadku ich niestosownego zachowania w stosunku do sędziów, przedstawicieli Organizatora lub pozostałych uczestników Turnieju.

26. Zwycięstwo uczestnika Turnieju odbywa się w następujący sposób:

a) w eliminacjach sędziowie wybierają po czterech najlepszych uczestników, którzy zakwalifikowani zostaną do finału (4 zwycięzców w eliminacjach w Katowicach oraz 4 zwycięzców w eliminacjach w Warszawie).

b) na etapie finałów: poprzez uzyskanie 2 głosów sędziowskich przewagi nad przeciwnikiem (w sytuacji dwóch remisów odbędzie się dogrywka).

27. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie Turnieju.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Turnieju z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec uczestników Turnieju.

30. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.NAGRODY

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród – za zajęcie pierwszego miejsca w finale w postaci: nagrody rzeczowej, głośnika bezprzewodowego Bluetooth JBL Boombox o wartości 1999 zł. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w dniu odbywania się finału w Warszawie. Koszty związane z odprowadzeniem podatku ponosi Organizator.

2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród – za zajęcie drugiego miejsca w finale w postaci: nagrody finansowej w wysokości 1111,10 PLN (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych dziesięć groszy brutto) pomniejszona o podatek (10%), który uiszcza Organizator. Nagroda zostanie przekazana w formie przelewu w ciągu 7 dni od jej przyznania, na konto podane przez zawodnika, który zajął drugie miejsce lub gotówką w dniu Imprezy (w przypadku nie posiadania konta bankowego przez w/w. zawodnika).

3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród – za zajęcie trzeciego miejsca w finale w postaci: nagrody finansowej w wysokości 555,55 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy brutto) pomniejszona o podatek (10%), który uiszcza Organizator. Nagroda zostanie przekazana w formie przelewu w ciągu 7 dni od jej przyznania, na konto podane przez zawodnika, który zajął drugie miejsce lub gotówką w dniu Imprezy (w przypadku nie posiadania konta bankowego przez w/w. zawodnika).

4. W przypadku, gdy zwycięzcą jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nagroda zostanie przekazana zwycięzcy na podstawie zgody jego przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów), wyrażonej na podstawie formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Organizator, w ramach nagród pocieszenia, przekaże pozostałym uczestnikom finału, którzy pojawią się w dniu finału w miejscu jego odbywania i zaprezentują swoje umiejętności, nagrody finansowe w wysokości 444,44 PLN (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote i czterdzieści cztery grosze brutto) pomniejszone o podatek (10%), który uiści Organizator. 

Partnerzy
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
2,924,333
Facebook fans
4,379
Facebook fans
1,288
Facebook fans